CZY TZW. TARCZA ANTYKRYZYSOWA WPŁYWA NA OCHRONĘ ZNAKÓW TOWAROWYCH?

* Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

Epidemia koronawirusa ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Jakkolwiek okres lockdownu jest już nieco za nami, ale nadal skutki epidemii są odczuwalne. Epidemia COVID-19 ma także znaczenie dla ochrony znaków towarowych w Polsce. Tzw. tarcza antykryzysowa wpływa bowiem na ochronę znaków towarowych. W tym wpisie wyjaśniam dwie główne zmiany z tym związane.

Etap zawieszenia postępowań sądowych lub administracyjnych mamy już za sobą, więc nie ma już sensu poświęcać temu zagadnieniu miejsca w tym wpisie. Jeśli jednak interesuje Cię ten temat – możesz zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami w tym zakresie na stronie internetowej UPRP.

DŁUŻSZY CZAS NA WNIESIENIE SPRZECIWU

Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. zawierają regulację odnoszącą się do sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Zgodnie z art. 31j tej ustawy:

1. W okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 i 288), oraz terminu na złożenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego, o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2), nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy biegną na nowo od dnia 1 lipca 2020 r.

2. Czynności podejmowane w okresie, o którym mowa w ust. 1, pozostają ważne.

Oznacza to, że termin na wniesienie sprzeciwu co do zasady w tych przypadkach będzie upływał 1.10.2020 r.

Będzie tak w następującym przykładzie:

Znak został zgłoszony do UPRP w dniu 10.01.2020 r. Data publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego o zgłoszeniu znaku towarowego to 17.02.2020 r. Normalnie termin do wniesienia sprzeciwu upływałby w dniu 17.05.2020 r. Z uwagi na wprowadzenie przepisu art. 31j termin do wniesienia sprzeciwu upłynie dopiero 1.10.2020 r.

Niestety być może nie jest to najlepsza wiadomość dla zgłaszających, którzy liczyli na szybką rejestrację swojego znaku towarowego, jednak rozwiązanie przyjęte w tzw. tarczy antykryzysowej jest jednoznaczne i wynika z ograniczeń jakie zostały wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.

Więcej na ten temat można przeczytać także na stronie internetowej UPRP w Komunikat Urzędu Patentowego RP o uchwaleniu pakietu ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej.

ŚWIADECTWA OCHRONNE

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje także zmodyfikowany przepis ustawy Prawo własności przemysłowej dotyczący formy m.in. świadectwa ochronnego wydawanego dla zarejestrowanego znaku towarowego.

Art. 231 ust. 1 ustawy w nowym brzmieniu przewiduje, że:

Urząd Patentowy wydaje uprawnionym dokumenty patentowe, dodatkowe świadectwa ochronne, świadectwa ochronne na wzór użytkowy, świadectwa ochronne na znak towarowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji oznaczenia geograficznego i świadectwa rejestracji topografii oraz dowody pierwszeństwa, w postaci papierowej lub elektronicznej. Dokumenty stwierdzające udzielenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji oraz dowody pierwszeństwa wydawane w postaci papierowej opatruje się pieczęcią okrągłą z wizerunkiem orła w koronie i napisem w otoku: „Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej” i podpisem osoby upoważnionej na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego. W przypadku wydania tych dokumentów oraz dowodów pierwszeństwa w postaci elektronicznej opatruje się je pieczęcią elektroniczną Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego.

Obecnie zatem możliwe jest otrzymanie świadectwa ochronnego w tradycyjnej formie papierowej lub w nowoczesnej postaci elektronicznej.

Na razie upłynęło zbyt mało czasu, aby powiedzieć jak wygląda to w praktyce. UPRP także skrótowo odnosi się do tej tematyki w swoim komunikacie na stronie internetowej.

W całej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 pocieszające jest to, że wiele ze spraw związanych z ochroną znaków towarowych można załatwić przez internet korzystając z e-profilu. Zachęcam do skorzystania z takiej możliwości oraz do kontaktu w razie potrzeby pomocy prawnej w tym zakresie.

***

Więcej na temat skutków epidemii COVID-19 dla ochrony własności intelektualnej możesz przeczytać w zakładce Wiedza na stronie internetowej PARP:

Ochrona własności intelektualnej w czasach pandemii koronawirusa: postępowania związane z ochroną własności przemysłowej

***

Nie wiesz jak dokonać zgłoszenia znaku towarowego? Potrzebujesz pomocy w ochronie swojego oznaczenia?

W razie potrzeby pomocy prawnej w przypadku znaków towarowych zapraszam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Skontaktuj się także za pomocą e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl oraz info@legalnyznaktowarowy.pl

***

Przeczytaj więcej wpisów na blogu z zakresu ochrony znaków towarowych:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *