DLACZEGO WARTO CHRONIĆ ZNAK TOWAROWY?

Jakie oznaczenie może być znakiem towarowym?

Zgodnie z polską ustawą – Prawo własności przemysłowej – znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być przykładowo rysunek, kolor, forma przestrzenna, czy dźwięk, czy też inne oznaczenie odróżniające. Musi jednak spełniać przesłanki ustawowe do uzyskania ochrony, czyli przede wszystkim czy może pełnić funkcję odróżniającą.

Jak uzyskać ochronę znaku towarowego?

Uzyskanie ochrony znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP wymaga dokonania zgłoszenia znaku towarowego, jego weryfikacji przez ten urząd oraz wydania stosownej decyzji w przedmiocie odmowy albo przyznania ochrony (o ile postępowanie nie przedłuży się w wyniku wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia przez uprawnione do tego osoby). Jeżeli zgłoszone oznaczenie spełnia wszystkie przesłanki ustawowe i nie zachodzą żadne przeszkody rejestracyjne, to Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu ochrony przyznając prawo ochronne na znak towarowy, który to stanowi tytuł ochronny do znaku towarowego.

Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?

Prawo ochronne na znak towarowy przyznawane jest na okres 10 lat, przy czym ochrona ta może być przedłużana przez uprawnionego do znaku towarowego na dalsze okresy dziesięcioletnie (czyli ta ochrona może trwać „wiecznie”!).

Co daje przyznanie ochrony na znak towarowy?

Poprzez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Używanie znaku towarowego przez uprawnionego polega przede wszystkim na:

–  umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

–   umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

–  posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Prawo ochronne podlega pewnym ograniczeniom, np. po wprowadzeniu do obrotu towarów sygnowanych chronionym znakiem (o tym napiszę w odrębnym wpisie).

Przede wszystkim pamiętać trzeba, że uzyskanie ochrony na znak towarowy daje wyłączność używania znaku towarowego dla towarów co do zasady objętych rejestracją (tutaj obowiązuje tzw. zasada specjalizacji). To jak daleka będzie ta ochrona zależy przede wszystkim od tego dla jakich klas towarów znak towarowy zostanie zarejestrowany oraz jakie działania w stosunku do swojego znaku towarowego podejmował będzie jego właściciel, tj. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy.

Czy można przenieść prawo ochronne na inny podmiot?

Na końcu jeszcze jeden ważny aspekt – prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne, może zostać więc przeniesione na inne osoby. Może też być przedmiotem umowy licencyjnej, tj. uprawniony może upoważnić inną osobę do używania jego znaku towarowego w określonym zakresie.

Czy ochrona znaku towarowego kosztuje?

Oczywiście ochrona znaków towarowych kosztuje – wymaga uiszczenia opłat na rzecz Urzędu Patentowego, ale korzyści posiadania chronionych prawem wyłącznym znaków towarowych na pewno są większe. Jest to dobra inwestycja zarówno w teraźniejszość, jak i przyszłość – znak towarowy może stanowić dużej wartości składnik przedsiębiorstwa lub spółki.

Samodzielnie, czy z pomocą profesjonalnego pełnomocnika?

Ubiegając się o ochronę znaku towarowego w Urzędzie Patentowym można działać nie tylko samodzielnie, ale i przez pełnomocnika, którym może być od pewnego czasu również radca prawny, obok rzecznika patentowego lub adwokata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *