JAKIE DANE SĄ POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO?

Zgłoszenie oznaczenia jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP wymaga dokonania pewnych czynności. Trzeba wypełnić formularz podania oraz uiścić opłatę jednorazową od zgłoszenia znaku towarowego w prawidłowej wysokości. Poniżej dowiesz się jakie są elementy formularza podania niezbędnego do zgłoszenia znaku towarowego.

3 PODSTAWOWE ELEMENTY

Gdy chce się dokonać zgłoszenia oznaczenia w charakterze znaku towarowego należy uściślić 3 podstawowe elementy:

  • kto zgłasza znak towarowy (to pomoże określić, czy podmiot może samodzielnie dokonać zgłoszenia, czy wymaga obowiązkowej reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika, jakie dokumenty należy przedłożyć wraz z formularzem podania itp.),
  • oznaczenie (jego przedstawienie, rodzaj, kolorystykę i opis w razie takiej potrzeby),
  • wykaz towarów lub usług według klasyfikacji nicejskiej w celu określenia dla jakich towarów lub usług ma być chroniony znak towarowy, zgodnie z zasadą specjalizacji.

Jeśli masz wątpliwości czy chronić swoją markę, oznaczenie, w Urzędzie Patentowym RP w systemie ochrony krajowej lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii w systemie ochrony unijnej zapoznaj się z wpisem “Dlaczego warto chronić znak towarowy?

DLACZEGO TE ELEMENTY SĄ ISTOTNE?

Określenie znaku towarowego jest szczególnie ważne, ponieważ to ten podlegać będzie ochronie, jeżeli urząd przyzna prawo wyłączne. Ważne jest też, aby przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego sprawdzić, czy już ktoś inny nie uzyskał ochrony dla identycznego lub podobnego znaku towarowego (można tego dokonać np. w bazie Register Plus prowadzonej przez UPRP dla znaków towarowych lub w bazie TMview, w której można znaleźć informacje o znakach towarowych zgłoszonych lub chronionych w wielu państwach na świecie). To pozwoli na oszczędzenie czasu na niepotrzebne spory oraz prawidłowe ustalenie strategii ochrony marki, a w razie potrzeby także dokonanie odpowiednich zmian, tak aby używanie oznaczenia w obrocie nie naruszało praw osób trzecich.

Prawidłowe określenie wykazu towarów i usług pozwala na określenie zakresu ochrony znaku towarowego. Dlatego też jest to istotny element podania i powinien podlegać szczegółowej analizie. Nie zawsze jest to łatwe patrząc na przedmiot działalności przedsiębiorcy, czy spółki chcącej chronić swoją markę. Warto skorzystać z odpowiednich narzędzi wyszukiwania (TMclass) oraz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Ilość klas towarów i usług ma znaczenie dla określenia wysokości opłaty jednorazowej od zgłoszenia wymaganej do uiszczenia wraz z wniesieniem podania.

POZOSTAŁE ELEMENTY PODANIA

Gdy już ustalone zostały 3 podstawowe elementy, które wskazane zostały powyżej, trzeba też przeanalizować, czy:

  • zgłoszenie znaku towarowego dokonywane jest przez reprezentującego w sprawie pełnomocnika (wtedy należy wskazać go w podaniu oraz załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej),
  • podmiot zgłaszający może skorzystać z pierwszeństwa konwencyjnego wynikającego z wcześniejszego zgłoszenia, czy z wcześniejszego wystawienia towarów na wystawie,
  • adres korespondencyjny jest taki sam jak podany przy określeniu zgłaszającego lub czy potrzebne jest wskazanie dodatkowego adresu do korespondencji.

Do tego należy pamiętać o stosownych załącznikach – wykazie zgłaszających (o ile jest ich więcej niż 1), wykazie towarów lub usług (o ile jest ich więcej niż 15), dokumencie pełnomocnictwa (o ile zgłaszający działa przez pełnomocnika), dokumencie pierwszeństwa (o ile zgłaszający może i chce z niego skorzystać), regulamin znaku (o ile ma zastosowanie), nagrania dźwięku w 2 egzemplarzach (o ile dotyczy znaku dźwiękowego), a także dowód uiszczenia opłaty jednorazowej związanej ze zgłoszeniem znaku towarowego. Mogą także pojawić się inne załączniki w zależności od tego kto dokonuje zgłoszenia oraz jaki znak towarowy objęty ma być zgłoszeniem.

***

W naszej praktyce zalecamy przeprowadzenie analizy możliwości ochrony danego oznaczenia, które ma być przedmiotem zgłoszenia. Istotne jest w szczególności sprawdzenie, czy oznaczenie może być objęte ochroną jako znak towarowy, czy posiada zdolność odróżniającą dla wskazanych towarów lub usług, czy też wymagane jest uzyskanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym. Analiza powinna obejmować przede wszystkim również sprawdzenie, czy istnieje już identyczny lub podobny znak towarowy chroniony prawem wyłącznym, a także czy zachodzą bezwzględne lub względne przeszkody rejestracji.

***

W przypadku potrzeby pomocy prawnej w dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem e-mail: info@legalnyznaktowarowy.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *